ВІТАЮ ВАС НА МОЄМУ БЛОЗІ! ТУТ ВИ ЗНАЙДЕТЕ БАГАТО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ, УЧНІВ ТА БАТЬКІВ. НАДІЮСЯ, ЩО ВАМ СПОДОБАЄТЬСЯ. ЛАСКАВО ПРОШУ!

КОРОТКИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ДОВІДНИК

Мої роботи

Формування математичних компетентностей випускника  загальноосвітньої школи та система роботи з обдарованою учнівською молоддю в умовах сільської школи
  Формування компетентностей учнів зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів та технологій навчання. Продуктивне навчання забезпечує засвоєння знань та умінь, володіючи якими випускник школи знаходить підґрунтя для свого подальшого життя. 
       Продуктом школи є людина, особистість, тому підлягають реалізації такі задачі:
створення умов для розвитку та самореалізації учнів;
задоволення запитів та потреб школяра;
засвоєння продуктивних знань, умінь;
розвиток потреби поповнювати знання протягом усього життя;
виховання для життя в цивілізованому громадянському суспільстві.
  Математична освіта покликана зробити вагомий внесок у формування ключових компетентностей учнів як загальних цінностей, що базуються на знаннях, досвіді, здібностях, набутих завдяки навчанню. Отримані у школі знання та сформовані вміння і навички є, безперечно, важливими, але нині особливої актуальності набуває компетентність учня в різних галузях знань. Саме компетентності більшість міжнародних експертів вважають тими індикаторами, що дають змогу визначити готовність учня- випускника до життя, подальшого особистого розвитку та активної участі в суспільному житті.
     З точки зору компетентнісно зорієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу, зміст математичної освіти  спрямований на досягнення таких цілей:
інтелектуальний розвиток учнів, формування видів мислення;
оволодіння прийомами математичної діяльності, які необхідні у вивченні суміжних предметів;
формування уявлень про математику як форму опису і метод пізнання дійсності;
виховання учнів у процесі навчання математики;
формування позитивного ставлення та інтересу до математики.
     За визначенням С. А. Ракова, математична компетентність — це спроможність особистості бачити та застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і метод математичного моделювання, будувати математичну модель, досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані результати, оцінювати похибку обчислень.                 
      Для успішної участі у сучасному суспільному житті особистість повинна володіти певними прийомами математичної діяльності і навичками їх застосувань до розв’язування практичних задач. Значні вимоги до шкільної математичної освіти у розв’язанні практичних задач ставлять сучасний ринок праці, отримання якісної професійної освіти, продовження освіти на наступних етапах. Тому одним із головних моїх завдань навчання математики є формування в кожного учня математичної компетентності.
   Отже, в своїй педагогічній діяльності ставлю за мету використання напрямів набуття математичної компетентності учнів:
*Будувати і досліджувати найпростіші математичні  моделі  реальних об’єктів, процесів і явищ.
*Володіти необхідною оперативною інформацією для розуміння постановки математичної задачі.
*Володіти технікою обчислень.
*Уміти проектувати і здійснювати алгоритмічну та евристичну діяльність на математичному матеріалі.
*Уміти працювати з формулами.
*Уміти будувати і читати графіки функціональних залежностей, досліджувати їхні властивості.
*Уміти класифікувати і конструювати геометричні фігури на площині і у просторі.
*Уміти оцінювати шанси настання тих чи інших подій, міру ризику під час того чи іншого рішення, обирати оптимальний варіант.
   Адже математична компетентність є важливим показником якості математичної освіти, природничої підготовки молоді.
     Компетентність випускника загальноосвітньої школи ставлю як завдання і як місію освіти, і ця компетентність повинна забезпечити йому, з одного боку, можливість самореалізації у суспільстві, а з другого боку – сприяти розвитку гуманізму, демократії у самому суспільстві, становленню та поглибленню громадянського суспільства. 
    Кожен з учнів через певний проміжок часу стає перед вибором свого життєвого шляху. А математика – це наука, яка формує людину, очищує її розум, а відповідно, її душу, формує повагу до істини.
   Наш час висуває нові завдання перед наукою і практикою, стимулює розвиток нових навчальних технологій, оригінальних виховних ідей, форм і методів навчання та виховання.
    Я більше тридцяти років працюю в сільській школі, в якій немає паралельних класів, а кількість дітей з року в рік поступово зменшується, що призводить до зменшення навантаження вчителів  додатковими годинами та факультативними курсами. А про класи з поглибленим вивченням математики нам залишається тільки мріяти.
   Спілкуючись з випускниками школи, які навчаються у вищих навчальних закладах, я усвідомила, що наші випускники не поступаються своїми інтелектуальними і соціальними здібностями випускникам міських навчальних закладів. Підтвердженням цього є те, що наші випускники після закінчення вузів посідають керівні посади та здобувають великі успіхи на своєму трудовому шляху.
      У процесі викладання математики особливу увагу приділяю роботі з обдарованими дітьми. Важливою умовою розвитку обдарованої дитини для мене є її інтелектуальні та психологічні особливості. Кожна обдарована дитина – індивідуальність, яка потребує особливого підходу.         У своїй практичній діяльності використовую такі методи навчання:
Метод конкретної ситуації (вчу школярів думати, узагальнювати, аналізувати, розглядати різні варіанти, складати свої задачі).
Метод інциденту (учні вчаться долати інертність, переборювати стресові ситуації, що так важливо у житті).
Метод мозкового штурму (привчаю учнів на поставлені запитання давати свої варіанти відповідей).
Метод занурення (створюю ситуації, де учні з головою занурюються в поставлені завдання, ефективно розв’язують їх).
Метод евристичних питань (спонукаю учнів думати, аналізувати).   
Кооперативний метод (використовую при роботі в групах).
Дослідницький метод.
Метод проектів.  
     Застосовуючи  метод проектів, стимулюю учнів до розв’язання проблем; розвиваю критичне мислення; учні набувають навичок роботи з інформацією; вчаться вирішувати пізнавальні, творчі завдання у співробітництві.
     Досягнення максимально можливого рівня забезпечую шляхом   регулярної перевірки розуміння змісту підручника, що привчає учнів до самостійної роботи з книгою. З цією метою використовую математичні диктанти, що перевіряються самими ж учнями. Така форма проведення математичного диктанту дозволяє навчити їх об᾽єктивно оцінювати свої знання і виправляти власні помилки відразу після виконання роботи. Гарні результати дає проведення диктантів із взаємоперевіркою, наприклад, сусіда по парті.
      Залучаючи дітей у групи,враховую їх  індивідуальні можливості. А  тому завдання для учнів стараюся підбирати індивідуальні, а для роботи в групах – різнорівневі. 
       На своїх уроках широко використовую інтерактивні засоби навчання,  добиваючись того, що в учнів зростає зацікавленість математикою, рівень знань учнів підвищується.
       В своїй роботі   з учнями, які проявляють інтерес до вивчення математики і мають високий рівень знань, використовую такі форми роботи:
розв᾽язування цікавих і складних задач;
самостійне вивчення окремих тем;
написання рефератів;
допомога вчителю на уроках («учні – консультанти», «учні – вчителі»);
участь в реалізації плану позакласної роботи з математики (тиждень математики, олімпіада, інтелектуальні конкурси, математичні ігри, тощо);
складання та розв'язування учнями тестів , задач , кросвордів тощо.                                           ●участь у міжнародному конкурсі  «Кенгуру».
      В цьому навчальному році 10 моїх учнів взяли участь у міжнародному конкурсі «Кенгуру» і вибороли: 4 сертифікати відмінних результатів, 6 – добрих.
     При підготовці учнів  до ЗНО з математики керуюся такими методичними рекомендаціями як актуалізація знань з вивченого матеріалу, ознайомлення учнів з програмовими вимогами ЗНО, демонстрування випускникам усіх форм тестових завдань, проведення домашніх, самостійних та контрольних робіт із використанням тестів.
     Ознайомлюю учнів з алгоритмами виконання тестових завдань різних форм. Привчаю учнів виконувати завдання не лише правильно, але й швидко, щоб максимально наблизити їх до умов, у яких випускники працюватимуть під час зовнішнього оцінювання.    
   На уроках узагальнення та систематизації навчального матеріалу намагаюся системно й ефективно повторити курс математики загальноосвітньої школи, виявити прогалини у знаннях того чи іншого матеріалу, сформувати сталі навички застосовувати знання як під час виконання традиційних завдань, так і під час розв᾽язування задач підвищеної складності.
Підбираю учням завдання різної форми: з вибором однієї правильної відповіді, з короткою відповіддю, з повним обґрунтуванням. Деякі тести містять завдання на встановлення відповідності. Тобто, стараюся приблизити учнів до умов складання ЗНО. Підбираю тестові завдання,що структуровані за змістовими лініями: числа та обчислення, вирази та їх перетворення, рівняння та нерівності, функції, ймовірність і статистика, геометричні фігури та їхні властивості.
      Така запропонована учням мною методика дає позитивні результати. Так в цьому році з десяти випускників моєї школи сім учнів здавали незалежне оцінювання з математики, що становить 70% загальної кількості випускників.  Результати, отримані учнями такі:  чотири учні набрали  від 170 до 196балів, три учні – від 140 до 170балів.
      Маючи факультатив у 11 класі, використовую його як допоміжний засіб підготовки  учнів до здачі незалежного оцінювання, а деякі його теми стають у пригоді учням, які беруть активну участь в олімпіадах Ι – ΙΙΙ етапів. В цьому  навчальному році у випускних класах проводила факультативи з тем: «Методи розв᾽язування задач з математики» та «Розв᾽язування задач із параметрами». Проведення  факультативних занять у  школі сприяє досягненню таких цілей як підвищення рівня математичної підготовки, реалізації навчання методам і способам розв᾽язування задач, інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх логічного мислення,інтуїції.
    Готуючись кожний раз до проведення факультатива, ставлю перед собою завдання: як найглибше розвинути потенціальні творчі здібності кожного обдарованого учня.
Але як тільки настає новий навчальний рік, то зразу виникає питання, чи виділиться з варіативної частини година на факультативний курс, адже із інших предметів   теж потребують цієї години, а  програма  в сільських школах з кожним роком зменшується. Чому ж тоді  обдаровану дитину з села потрібно ставити в такі «рамки», чим вона гірша від міських дітей, в яких у школах є класи з поглибленим вивченням математики? Адже зовнішнє тестування, обласну олімпіаду вони пишуть разом. І, напевно, ця дилема залишиться ще довго не розв᾽язаною. Додаткові заняття з математики мені, як і кожному сільському учителю, доводиться проводити за рахунок свого власного часу. 
     Готуючи учнів до участі в олімпіаді, ефективною формою позакласних занять з математики є гурток, де разом з учнями розв᾽язуємо нестандартні задачі, тобто задачі, умови яких сформульовано так, що вони не належать до жодного з типів з шкільного курсу математики. Як правило, кожна з таких задач потребує логічного мислення, просторової уяви, кмітливості  та особливого підходу при її розв᾽язуванні, знаходження якого вимагає від учня інтенсивної розумової праці.
        Геніальний Ісаак Ньютон стверджував: «Для вивчення наук задачі корисніші за правила». Саме з розв᾽язування задач розпочинається шлях у науку.
      Я можу пишатися  своїми учнями, зокрема Кислим В᾽ячеславом,учнем 11 класу, який в минулому році на Всеукраїнській олімпіаді ΙΙΙ етапу  виборов ΙV місце, а в цьому році отримав диплом  ΙΙΙ ступеня. Дипломом ΙΙΙ ступеня нагороджена і учениця 9 класу Кисла Ольга.
     Пропрацювавши понад 30 років на педагогічній ниві, я зрозуміла, що життя – це великий глобальний проект, у якому тісно пов᾽язано й минуле, й сучасне, й майбутнє. І складається воно з наших, здавалося б, маленьких проектів. Головними проектами в моєму житті є мої діти, мої учні. І  завдання моє перед ними — розвиток їх здібностей і навичок, підвищення престижу знань, формування математичних компетентностей, вміле використання випускниками школи набутих у процесі навчання вмінь і практичних навичок у повсякденному житті.

Тригонометричний буклет
Буклет з геометрії "Трикутники"
Буклет "Чотирикутники"Довідничок "Олімпіада з математики"ТИЖДЕНЬ МАТЕМАТИКИ В СОКИРИНСЬКІЙ ЗОШ І - ІІІ СТ.


Немає коментарів:

Дописати коментар